Дејан Тодевски

Instagram

Моето име е Дејан Тодевски и живеам во  Скопје, Македонија.

Мојот живот е премногу активно исполнет со авантури, планинарење и трчање, а воедно го прославувам 10 години од моето присуство на планини.

Јас сум лиценциран планинарски водич и кондиционен тренер.

Поседувам универзитетска диплома во областа на туризам и менаџмент.

Спортот е составен дел од мојот живот, така што голем дел од мојата професија се Skyrunning/Trail Running натпреварувања.

Моето долгогодишно искуство се базира на досега остварени  учества на повеќе од 80 трки. Сум учествувал на многу светски и локални трки како: Највисоката трка во Европа до врвот Елбрус и други Skyrunning трки низ европскиот континент.

Планинарењето го практикувам од мали нозе. Сите врвови на Балканскиот полуостров забележале мое присуство, како и позначајни врвови на Алпи, меѓукој и највисокиот на западна Европа, Монт Бланк. Оттука издвојувам одлично познавање на планините, особено на Балканот, кое сé повеќе го надоградувам.

Јас верувам во правилен и постојан тренинг како најважна алатка за остварување успех. Мојот перформанс бележи повеќе победи на трките во Македонија, а истовремено остварени добри резултати и пласмани вон нашата држава.

Discipline: Mountain Guide
Nationality: Macedonia
Residence: Skopje
Date of birth: 15.04.1991 ‘
With Salomon since: 2020

Biography:

My name is Dejan Todevski and I live in Skopje, Macedonia.
My life is too actively filled with adventures, hiking and running, and I am also celebrating 12 years of being in the mountains. I am a licensed mountain guide and fitness trainer. I have a university degree in tourism and management. Sports are an integral part of my life, so a big part of my profession is Skyrunning/Trail Running competitions. In 2020 I did an аccomplishment of going up and down for 24 hours on peak Vodno in Skopje. I made an ascent of 9600m D+ and a descent of 9600m D- in 24 hours. My many years of experience are based on participation in more than 100 races. I have participated in many world and local races such as: The highest race in Europe to the top of Elbrus and other Skyrunning races across the European continent. I have been practicing mountaineering since I was a child. All the peaks of the Balkan Peninsula noticed my presence, as well as more significant peaks of the Alps, including the highest in Western Europe, Mont Blanc. From here I single out an excellent knowledge of the
mountains, especially the Balkans, which I am building more and more.
I believe in proper and constant training as the most important tool for achieving success. My performance records several victories in races in Macedonia, and at the same time achieved good results and placements outside our country.

Контакт

За подетални информации контактирајте не

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field